Spirodela polyrhiza (L.) Schleid ウキクサ

Araceae サトイモ科
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
Chiba-city, Japan
Elev. 5m
S -233 ウキクサ
千葉市美浜区 標高5m
July 13, 2003

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid ウキクサ

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid ウキクサ
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid ウキクサ